Planning verenigingsavonden 2016

In 2016 staan verenigingsavonden gepland voor de volgende data:
 • maandag 11 januari
 • maandag 1 februari
 • maandag 14 maart
 • maandag 4 april
 • maandag 9 mei
 • maandag 13 juni
 • maandag 4 juli
 • maandag 12 september
 • maandag 3 oktober
 • maandag 7 november
 • donderdag 1 december (i.v.m. Sinterklaas-avond)

Verenigingsavond 30 november

Graag nodigen we u weer uit voor de laatste verenigingsavond van het jaar, op maandag 30 november 2015. Onderaan deze uitnodiging staan de data van de verenigingsavonden in 2016.

Agenda

Bestuur
* Mededelingen

Fractie
* Terugblik raadsvergadering, donderdag 26 november 2015
* Commissie Ruimte, woensdag 2 december 2015
* Commissie Burger en Bestuur, donderdag 3 december 2015


Wethouder
* Mededelingen

 
Rondvraag

Verenigingsavond 9 november

Graag nodigen we u weer uit voor de volgende verenigingsavond, op maandag 9 november 2015. Graag herinneren we u nogmaals aan de locatie van deze verenigingsavond: de bijeenkomst zal plaatsvinden in De Vurherd in Lierop.
Onderaan deze uitnodiging staan de data van de verenigingsavonden in 2015 en 2016.

Agenda

Bestuur
* Mededelingen

Fractie
* Terugblik raadsvergadering, donderdag 22 oktober 2015
* Commissie Ruimte, woensdag 11 november 2015
* Commissie Burger en Bestuur, donderdag 12 november 2015


Wethouder
* Mededelingen

 
Rondvraag

Extra verenigingsavond 23 november

Graag nodigen we u uit voor een extra verenigingsavond, op maandag 23 november 2015: deze bijeenkomst zal geheel in het teken staan van het onderwerp "Beleid voor niet-agrarische functies in het buitengebied en maatregelen ter stimulering van de sloop van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen" (kort: NAF/VAB-beleid).

Gisteren is het beleidsdocument gepubliceerd. Het beleidsdocument is te downloaden via: https://raad.someren.nl/nc/vergaderingen/document/document/07.a_Beleidsnotitie.pdf/via/itemattachmentlocal%3A6709.html

Oprichtingsvergadering

Zoals jullie allemaal weten zijn wij de verkiezingen in 2014 anders in gegaan, dan we van andere campagnes gewend waren. Door een strikte uitleg van partijreglementen, werden wij lokaal gedwongen te kiezen tussen een kleine VVD-lijst of een lijst met 40 kandidaten zonder lijstaanduiding.

Jullie kennen de uitkomst: we zijn als lijst zonder lijstaanduiding, Lijst 6, de campagne ingegaan.

Toen al hebben we aangegeven dat we hier ruim voor de volgende verkiezingen een juridische oplossing voor moeten creëren. Tijdens de achterbanbijeenkomst van maandag 7 september 2015 hebben wij al een en ander toegelicht: Gerard, Leon en Jules zijn bij de notaris geweest om de voorbereidingen te treffen voor een eigen, lokale politieke partij. Deze kan straks, met de lokale VVD-afdeling in Someren, samenwerken om een lijst op te stellen voor de nieuwe verkiezingen in 2018.

Volgende stap is nu dat wij de concept-statuten tijdens een eerste ledenvergadering, de oprichtingsvergadering, laten bekrachtigen. Daarna kunnen alle formele stappen gezet worden bij notaris, Kamer van Koophandel, bank en gemeente.

Wij nodigen u daarom van harte uit voor deze vergadering op maandag 12 oktober 2015 vanaf 20:00 uur bij Centraal.

Agenda

1. Opening en vaststellen agenda
Bij de opening van de vergadering moet worden vastgesteld wie zich allemaal hebben aangemeld als lid van de nieuwe vereniging. Alleen leden hebben stemrecht.

2. Mededelingen

3. Vaststellen statuten
Bijgaand ontvangt u concept-statuten. Het oprichtingsbestuur heeft enkele opmerkingen en tekstvoorstellen voorgelegd aan de notaris, die nog tijdig voor de vergadering aan u zullen worden nagezonden.

4. Vaststellen contributie
Het oprichtingsbestuur stelt voor de contributie voor alle typen leden als volgt vast te stellen: € 10,- voor het resterende gedeelte van 2015 en het kalenderjaar 2016. Het oprichtingsbestuur houdt de contributie bewust laag, opdat de kosten van geen belemmering kan zijn voor het lidmaatschap van de vereniging.

5. Verkiezing bestuursleden
Het oprichtingsbestuur Gerard Claassen (voorzitter), Leon van de Moosdijk (secretaris) en Jules Klessens (penningmeester) is van mening dat actieve politici, zoals ook bij de VVD gebruikelijk is, geen onderdeel moeten uitmaken van het bestuur van de vereniging. Daarom streeft het oprichtingsbestuur naar een snelle benoeming van nieuwe bestuursleden. Kandidaten voor een bestuursfunctie nodigen wij nadrukkelijk uit om zich voorafgaand aan de vergadering te melden.

6. Wat verder ter tafel komt

7. Rondvraag

8. Sluiting