…Waar je goed en betaalbaar kunt wonen

Een huis is meer dan een stapel bakstenen. Het is je thuis. De plek waar je je veilig en prettig voelt. Het is belangrijk om te wonen in een huis dat bij je past. Wij willen dat mensen op ieder moment in hun leven het juiste huis kunnen vinden en dat er altijd en overal mogelijkheden zijn om je huis aan te passen of door te stromen. 

 • We willen dat er voldoende koopwoningen zijn voor iedereen en dat er kavels zijn voor mensen waar ze een eigen huis kunnen bouwen. Om doorstroming te bevorderen zal er  voldoende aanbod van seniorenwoningen moeten zijn.
 • Voor ouderen die zorg op maat nodig hebben geven we ruimte aan de ontwikkeling van nieuwe woonvormen. Zoals b.v. particuliere zorginitiatieven.
 • Wij willen in Someren een gezonde verhouding tussen vrije sector en sociale huurwoningen. Bouwplannen moeten altijd voorzien in een gezonde mix tussen koop en huur, vrije sector en sociaal.
 • Wij kiezen voor in- en uitbreiden, om voldoende ruimte te houden voor groen en water.
 • Voor inwoners is het handig om makkelijk en snel te kunnen zien welke mogelijkheden zij hebben om hun woningen te vergroten of aan te passen. Wij vinden dat deze regels uit het bestemmingsplan actueel en digitaal beschikbaar horen te zijn. 
 • Wij zijn voor het bevorderen van eigen woningbezit. Dit is goed voor de leefomgeving. Daarom zijn we voor het verlagen van de belasting op eigen woningbezit (OZB). 
 • De gemeente maakt samen met de buurgemeenten een woonvisie met als doel dat de woningbouw aan de marktbehoefte voldoet. Hierin worden ook afspraken met woningbouwcorporaties vastgelegd.  
 • Indien mogelijk geven we bij uitgifte van huurwoningen en kavels de voorkeur aan de inwoners van Someren om daarmee de leefbaarheid van de kernen op peil te houden

Oude bedrijventerreinen knappen we op en sluiten we beter aan op de omgeving, dus bereikbaar, veilig en modern. We vinden het verstandiger om oude bedrijventerreinen te verfraaien, dan nieuwe bedrijfsterreinen aan te leggen. Zodra een bedrijventerrein niet meer opgeknapt kan worden, dan beziet de gemeente of het terrein om te zetten is naar woningen.

 • Om de doelstellingen voor reductie van CO2-uitstoot te kunnen halen streven wij naar energieneutraliteit voor alle bouw en verbouw die vergunningplichtig is. Dit is ook goed voor de werkgelegenheid.  
 • Nieuwbouw wordt niet meer op het gasnet aangesloten en is energieneutraal. Daar zijn al veel goede voorbeelden van in Nederland. Someren creëert zo nodig experimenteerruimte.
 • Voor bestaande bouw zal Someren een plan van aanpak maken voor het energieneutraal maken.
 • Elementen daarin: wat je niet verbruikt, hoef je ook niet op te wekken; dus sterk inzetten op isolatie van woningen en andere gebouwen; wijk voor wijk kijken hoe gas vervangen wordt; prestatieafspraken maken met woningcorporaties over verduurzaming bezit, in lijn met de afspraken van het Energieakkoord; stimuleren pilots met nul-op-de-meter-woningen. 
 • De gemeente Someren toont in het kader van duurzaam bouwen haar voorbeeldfunctie bij nieuwbouw en renovatie van alle gemeentelijk of maatschappelijk vastgoed.
 • Wanneer aardwarmte in Someren mogelijk wordt zijn wij er voorstander van deze voor nieuwbouwwijken en renovatie van bestaande wijken te gaan gebruiken.