…Waar je afval makkelijk kwijt kunt, het water schoon is en het riool gewoon werkt

We wonen graag in een schone, leefbare wijk. Het is normaal dat mensen zelf een bijdrage leveren aan het onderhoud en het schoonhouden van hun tuin, balkon en straat. De gemeente stimuleert het schoonhouden van de eigen wijk en buurt, want als dat goed gebeurt dan kan de afvalstoffenheffing omlaag.

  • Om de overlast van ongedierte te voorkomen, zijn we voorstander van ondergrondse afvaldepots.
  • De gemeente gaat verrommeling van wijken tegen. Hondenpoep, zwerfvuil, vuiligheid rondom afvalcontainers, graffiti en andere overlast wordt aangepakt en vernielingen worden snel hersteld. Waar mogelijk worden de kosten verhaald op de veroorzaker.
  • De gemeente is verantwoordelijk voor afvalinzameling en -verwerking. Als het ophalen en verwerken van afval goedkoper kan dan leidt dit tot lagere kosten voor de inwoners.
  • We willen zoveel mogelijk afval gebruiken voor nieuwe producten, dus we willen dat afval gescheiden wordt opgehaald. De gemeente stimuleert de circulaire economie.

Ons motto: “afval is grondstof”. Someren stimuleert de transitie naar een circulaire economie en zet dus maximaal in om het volume aan afval zo veel mogelijk te reduceren. Het streven is om materialen (lokaal) op een zo hoog mogelijk waarde niveau te gebruiken. Hergebruik i.p.v. verbranden of storten. Stevig inzetten op reparatie van o.a. textiel en elektrische apparaten; dat levert een bijdrage aan lokale werkgelegenheid en voorkomt onnodig transport.

  • Om de wateroverlast in en rond de kernen op te lossen kiezen wij ervoor om het probleem aan te pakken middels het blauwe aderenplan. Voorkomen dat er te veel water in de laag gelegen gebieden terecht komt en zorgen dat het water wat er is er weer snel uit kan.
  • Wij zijn voorstander van het verminderen van de verstening in de openbare ruimte en op privé terreinen, om de kans op overbelasting van het rioolstelsel te beperken.
  • De gemeente gaat voortvarend samenwerking opzoeken met waterschappen om oplossingen te zoeken die wateroverlast op het land en op straat helpen verminderen. Ook weg- en natuuronderhoud hoort daarbij.

Bij het aanleggen van nieuwe en vervangende rioolstelsels scheidt de gemeente regenwater van huishoudelijk afvalwater. De gemeente stimuleert het gebruik van minder water en staat positief tegenover het hergebruik van water en het terugwinnen van grondstoffen uit water.